Projektowanie
graficzne

Druk offsetowy
i cyfrowy

Introligatornia
przemysłowa

Opakowania
konsumenckie

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/ WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

W związku z powyższym, informujemy że:

 1. Współadministratorami (dalej jako „Spółka”) Państwa danych są: Zakład Poligraficzno-Introligatorski GRAFODRUK, GRAFLEG Sp. z o.o., FHU Daniel Romańczyk, GRAFLEG Damian Romańczyk, z którymi można się skontaktować:
  • pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Koskowicka 6, 59-220 Legnica,
  • telefonicznie, pod numerem: +48 76 866 44 77,
  • e-mail, pod adresem: drukarnia@grafodruk.pl.
 2. Wszystkie dane przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 3. Dane są przetwarzane w celu realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy, współpracy lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności. Dane są przetwarzane w celu wykonywania działań na życzenie klienta przed lub w związku z zawarciem umowy. Nie przetwarzamy Państwa danych do celów marketingowych.
 4. Przetwarzamy dane, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO), na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Spółki; dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, do wewnętrznych celów administracyjnych, takich jak: kwestie pracownicze lub związane ze współpracą a w szczególności analizy portfela klienckiego, przygotowania statystyk i raportowania wewnętrznego firm.
 5. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Spółkę danych, do czasu wycofania zgody lub w okolicznościach, w których Spółka przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.
 6. VI. Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Spółce obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Spółki oraz inne osoby działające z ich upoważnienia. Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Spółki i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej (czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa).
 7. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Spółki zaliczają się podmioty świadczące usługi w szczególności z zakresu działalności bankowej, księgowej, informatycznej, windykacyjnej, prawnej.
 8. Spółka nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich, chyba że co innego wynika z charakterystyki konkretnego kontraktu. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej, taki transfer będzie odbywał się z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych lub regulacji Privacy Shield zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami (art. 49 ust. 1 lit a oraz art. 49 ust. 1 lit b RODO).
 9. VII. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. II, tj.:
  • w zakresie realizacji zawartej ze Spółką umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
  • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę,
  • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych,
  • w praktyce oznacza to okres 5 lat dla realizacji zleceń i zamówień oraz 1 rok w przypadku odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Okresy te mogą zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 10. VIII. Mają Państwo prawo:
  • żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • żądać przeniesienia dostarczonych Spółce przez Państwa danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu przez Państwa od Spółki Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki,
  • wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO.
 11. IX. Przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy ze Spółką. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania ww. czynności.
 12. X. Większość przetwarzanych przez Spółkę danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu. Pozostałe dane pozyskujemy z innych źródeł publicznych, tj. z: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach.
 13. XI. Nie korzystamy z przetwarzania danych osobowych w sposób automatyczny (w szczególności z profilowania).

Od początku istnienia kierujemy się polityką jakości świadczonych usług. Oferujemy Państwu szeroki zakres usług reklamowych, poligraficznych oraz introligatorskich.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniała Państwa oczekiwania.
© 1990 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie RASK.